Myšlenka TenSingu (TS standardy)


Definice

TenSing je mezinárodní program pro práci s mládeží v rámci YMCA (Křesťanské sdružení mladých lidí). Jeho cílem je poskytnout mladým lidem prostor pro sebevyjádření prostřednictvím své kultury a pomocí kreativních uměleckých forem.


Hlavní cíle

Hlavními cíli jsou výchova vedoucích, vedení k dodržování demokratických principů, pěstování sociálního cítění a rozvoj osobností zúčastněných mladých lidí po stránce tělesné, duševní i duchovní. TenSing nabízí mladým lidem kreativní proces, který využívá rozmanité kulturní vyjadřovací formy v křesťanském kontextu.


Tři "K"

Tzv. tři K "Kristus, Kreativita, Kultura" jsou stejně důležitými součástmi myšlenky aktivity TenSing. Jejich obsah vyplývá z národních specifik každého TS hnutí.


Mladí pro mladé

Mladí lidé sami nejlépe vědí, o čem přemýšlí, sní, jak věci cítí a co potřebují. Mladí lidé by proto měli být sami aktivní při vedení a rozvoji TenSingu a přebírat takový díl odpovědnosti za fungování programu, na jaký se domnívají, že sami stačí.


Odpovědnost mladých, přítomnost dospělých

TenSing je určen pro mladé lidi a je veden mladými lidmi. I když jsou mladí odpovědni za chod programu, je stejně tak důležité mít v blízkosti dospělého člověka. Dospělí by měli přijímat roli rádců a pomocníků pro mladé vedoucí, a v případě, že o to mladí sami požádají, poskytnout pomoc, podporu a radu.


Celistvá lidská bytost Každý má schopnosti, které může v TenSingu upotřebit, a každý tedy má mít šanci být tvůrčí a činorodý. Může se uplatnit v široké škále druhů umění, jako je hudba, tanec, divadlo, fotografie, film a mnoho dalších. TenSing se zaměřuje na celou lidskou bytost tak, jak ji chápeme v YMCA - jako na duši, ducha a tělo. Logo YMCA - červený trojúhelník - názorně ukazuje, že všechny tři části jsou stejně důležité.


Proces před produktem

Aby splnil svůj cíl, kterým je rozvoj mladých lidí, soustředí se TenSing na proces přípravy kreativních vystoupení. Proces přípravy tohoto cíle je prostředek, který umožňuje každému členu skupiny se zapojit. V rámci tohoto procesu se mladí lidé od sebe navzájem učí a rozvíjejí současně své kreativní schopnosti a sociální dovednosti.

Právě proto je tento proces klíčovým - dovoluje mladým lidem pracovat v prostředí důvěry s ostatními tak, aby spoluprací rostli a rozvíjeli schopnosti vyjednávání, komunikace a vzájemné motivace.


Otevřené členství, křesťanské vedení

TenSing je otevřen každému, bez ohledu na jeho pohlaví, víru, schopnosti, etnický či sociální původ. Ke členství v TenSingu není nutné být křesťanem. Nicméně, aby byl zajištěn křesťanský rámec TenSingu, je důležité, aby alespoň jeden z vedoucích byl křesťanem. Měl by být rozhodně činným členem některého z kolektivních členů YMCA v ČR.