ŠHVT

Školení hlavních vedoucích táborů

shvt

YMCA v ČR pořádá každoročně Školení hlavních vedoucích táborů formou víkendového školení (28 vyučovacích hodin) zakončeného závěrečným testem. Absolventi získají po úspěšném vypracování testu Certifikát, osvědčující absolvování odborné přípravy s platností na dobu neurčitou. Držitelé tohoto osvědčení jsou oprávněni vykonávat funkci hlavního vedoucího dětského tábora. Školení je určeno jak členům YMCA tak zájemcům z řad jiných organizací.

Školení je certifikováno MŠMT ČR (č. registrace MSMT-6062/2013-51/21).
Podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je povinen hlavní vedoucí každého tábora, který je podporován dotací MŠMT ČR, absolvovat „Školení hlavních vedoucích táborů" u některé z organizací oprávněných toto školení poskytovat.

 

ŠHVT 2022

Termín 8.-10. dubna 2022

Školení začíná v pátek v 17:00, končí v neděli cca v 13:30 předáním certifikátů úspěšným absolventům.
Není možné školení absolvovat ve zkrácené formě či pouze závěrečný test!

Místo školení
Školení proběhne v Paláci YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1.

Cena
Účastnický poplatek 1.800 Kč (pro členy YMCA 1.600 Kč) zahrnuje, stravu (je zajištěn oběd a večeře, k dispozici je čaj, káva; případné další svačinky si zařídí každý z vlastních zásob), lektory a studijní a metodické materiály.

Poskytujeme slevu při zaplacení do 11. 2. 2022: 1.600 Kč (pro členy YMCA 1.400 Kč)!!!

 

Přihlašování bude spuštěno v lednu 2022.

Školení
Školení hlavních vedoucích táborů je akreditováno MŠMT, má 28 vyučovacích hodin a je zakončeno závěrečným testem. Absolventi získají po úspěšném vypracování testu Certifikát - osvědčení o absolvování odborné přípravy, s platností na dobu neurčitou. Držitelé tohoto osvědčení jsou oprávněni vykonávat funkci hlavního vedoucího dětského tábora.

Podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je povinen hlavní vedoucí každého tábora, který je podporován dotací MŠMT ČR, absolvovat „Školení hlavních vedoucích táborů" u některé z organizací oprávněných toto školení poskytovat. YMCA v ČR oprávnění získala poprvé v květnu 2002. Číslo certifikace pro letošní rok: MSMT-6062/2013-51/21. YMCA v ČR zmíněný požadavek MŠMT ČR rozšiřuje na všechny tábory YMCA bez ohledu na to, zda jsou podporovány dotací MŠMT ČR či nikoliv.

Nezapomeňte si psací potřeby, při vypracování testu budete moci využít učební materiály a vlastní poznámky.

Pořadatel
YMCA v České republice
Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
tel: 224 872 004
e-mail: sekretariat@ymca.cz, internet: http://www.ymca.cz.

 

Obsah Školení hlavních vedoucích táborů YMCA 2022

28 hodin (22 prezenčně, 6 e-learning)

Účastníci po přihlášení získají podrobné informace k e-learningu spolu se všemi materiály. Pracují podle stanovené předlohy.

E-learning:

Součástí e-learningu jsou studijní materiály a formulář pracovního listu (zadané úkoly). Jedná se o formulář pro zápis odpovědí v jednotlivých částech e-learningu. Mezi povinnosti účastníka školení patří vypracovat a odevzdat 40 % z předložených zadání. Z 30 zadání v tomto dokumentu bude 40 % celkem 12 zadání. Účastník tedy vypracuje 12 zadání dle vlastního výběru. Hodnoceno bude splnění povinnosti, k úrovni zpracování je účastníkům poskytnuta zpětná vazba. 

1. Úvod do pedagogiky (2 hod)
Cílem obsahového prvku je seznámit účastníky se základními pojmy pedagogiky, s principy zážitkové pedagogiky, Kolbovým cyklem, principy formulování výchovných a vzdělávacích cílů a tvorbou kvalitního výchovně vzdělávacího programu (analýza potřeb, formulování cílů, metodika SMART, plánování činnosti, realizace činnosti, hodnocení). 

2. Výchova ke zdraví a environmentální výchova (2 hod)
Cílem je seznámit účastníky se základy výchovy ke zdraví (úcta k hodnotě zdraví, podpora zdravých návyků dětí, význam primární prevence, základní témata: úrazy, výživa, pohyb, sexuální výchova, závislosti) a základy environmentální výchovy (odpovědné environmentální chování, dopady možných řešení na životní prostředí, environmentální rozměr pořádání dětského tábora, vztah k životnímu prostředí v oblasti pořádání tábora). 

3. Základní právní předpisy, ochrana přírody, lesní zákon, zákon o odpadech, vodní zákon (2 hod)
Cílem je seznámit účastníky se základními obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují k práci s dětmi a mladými lidmi a k pořádání letních táborů, vyjma hygienických předpisů (Ústava, Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte, Občanský zákoník, Trestní zákoník, závazkové právo, právní odpovědnost, ohlašovací povinnost, uzavírání smluv apod.). V oblasti ochrany přírody a lesního zákona a dalších zákonů souvisejících s organizováním táborů je cílem seznámit účastníky se zásadami chování ohleduplného k životnímu prostředí (chování v přírodě, odpadové hospodářství, likvidace odpadních vod, oheň v přírodě, vstup na lesní pozemky a louky, sběr dřeva a lesních plodů apod.). 

Prezenční část:

4. Úvod do psychologie (5 hod)
Cílem je seznámit účastníky se základy psychologie a vývojové psychologie: psychologické odlišnosti různých věkových skupin dětí, motivace, analyzování potřeb dětí a mládeže, osobnost a role vedoucího, možnosti supervize hlavního vedoucího tábora v oblasti pedagogicko-psychologické, diagnostika výchovných problémů, odměna a trest, výchova proti šikaně, protidrogová prevence, odborná pomoc při řešení výchovných problémů dětí a mládeže. 

5. První pomoc (4 hod)
Cílem je seznámit frekventanty se zásadami poskytování první pomoci (zdravotní rizika, zásady poskytování první pomoci, záchrana tonoucího). 

6. Organizační a programová příprava tábora "Step by Step" (2 hod)
Cílem je seznámit účastníky se základy řízení a koordinace akce (výběr tábořiště, koncepce tábora, organizační příprava a zajištění provozu, denní logistika, denní režim, materiálně-technické zajištění tábora) a s právy a povinnostmi vedoucích a pracovníků tábora (personální obsazení, práva a povinnosti pracovníků, základní školení vedoucích a pracovníků tábora, spolupráce s veřejností). 

7. Hospodaření tábora (1 hod)
Cílem je seznámit frekventanty s principy finančního řízení tábora: hospodaření tábora, vedení táborové pokladny, rozpočet tábora, zajištění zdrojů, zajištění efektivního čerpání nákladů v souladu s rozpočtem, vedení hospodářské dokumentace, účetní doklady, účetní uzávěrka tábora, využití grantů. 

8. Dokumentace tábora (1 hod)
Cílem je seznámit účastníky s právy a povinnostmi provozovatele tábora: práva a povinnosti provozovatele, technicko-administrativní zajištění tábora - vedení dokumentace a zjišťování potřebných povolení a souhlasů, ochrana osobních údajů. 

9. Řízení tábora (2 hod)
Cílem je seznámit frekventanty se základy řízení lidí na táboře: motivování dobrovolníků a pracovníků, zohlednění vytížení při rozdělování práce, delegování pravomocí, stanovování a sdílení cílů, zásady týmové spolupráce, hodnocení, zpětná vazba, efektivní porady. 

10. Bezpečnost (3 hod)
Cílem je seznámit účastníky se zásadami posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti (přiměřený režim, posouzení bezpečnostních a zdravotních rizik aktivity podle jejího charakteru) a zásadami bezpečnosti práce a požární ochrany (bezpečnostní pravidla v hospodářských provozech tábora, otevřený oheň ve zděných a dřevěných objektech, ve stanech a v otevřeném prostoru) a základy krizového a risk managementu (předcházení krizovým situacím, řešení mimořádných událostí, evakuační plán tábora). 

11. Hygiena a ochrana zdraví (4 hod)
Cílem je seznámit frekventanty se základními hygienickými předpisy (zdravotní zajištění tábora, povinnosti zdravotníka, hygienické předpisy).

Víte že...?

Víte že...?

Tradici vánočních stromů na náměstích u nás zavedla YMCA? Poprvé byl vánoční strom postaven Ymkou v Olomouci v r. 1921. Šlo o formu sociální pomoci nemajetným občanům. Ti bohatší pod něj nosili dárky a YMCA pak zajišťovala jejich distribuci potřebným.  (Více...)