Právní předpisy

p

Zákony a vyhlášky související s prací s dětmi a mládeží

Na pořádání táborů se vztahují obecně závazné právní předpisy.

(aktualizace 2018)

Zákony

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějiších předpisů
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (vyhláška 30/2001 Sb.) ve znění pozdějiších předpisů
  • Lesní zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějiších předpisů
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějiších předpisů

 

Vyhlášky

  • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

 

Další

  • Deklarace práv dítěte (schválena Valným shromážděním VS OSN v roce 1959)
  • Zákon č. 104/1991 Sb. o Úmluvě o právech dítěte
  • Všeobecná deklarace lidských práv (schválena Valným shromážděním OSN v roce 1948) – nemá závaznost právního předpisu
  • Zákon č.2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
  • Zákon č. 209/1992 Sb. o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

 

Dokumentace tábora

Dokumentace tábora je v době přípravy a průběhu tábora uložena u vedení tábora. Po skončení se ukládá u provozovatele po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Seznamy dětí, vedoucích a pracovníků

Obsahují minimálně jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

Přihlášky dětí s podpisem rodičů

Jsou smlouvou mezi účastníkem tábora resp. jeho zákonným zástupcem o zajištění služeb a jejich řádném zaplacení. Ukládá se 5 let po skončení tábora.

Hospodářská dokumentace

Ukládá se 5 let po skončení tábora:

  • peněžní kniha tábora,
  • prvotní doklady o příjmech a vydáních,
  • doklady evidující nakoupené, skladované a vydané potraviny,
  • denní jídelníčky,
  • příkazní smlouvy (Smlouvy dobrovolníka),
  • dohody o provedení práce,
  • dohodu o použití soukromého motorového vozidla pro tábor s knihou jízd
  • dohody o hmotné odpovědnosti,
  • smlouva o pronájmu pozemku nebo objektu,
  • soupis táborového inventáře,
  • oznámení místnímu úřadu o konání tábora.

Zdravotní dokumentace

Ukládá se 6 měsíců po skončení tábora.

  • ohlášení tábora u orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienik),
  • výsledky rozboru vody, není-li tábor zásobován z veřejného zdroje,
  • nástupní list dítěte do tábora,
  • nástupní list vedoucího a pracovníka tábora,
  • zdravotní průkazy pracovníků činných při stravování (ukládá se kopie),
  • zdravotnický denník se seznamem osob přítomných na táboře,
  • doklad o kvalifikaci zdravotníka (ukládá se kopie),
  • zápis o instruktáži vedoucích a pracovníků v táboře o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásadách požární ochrany, hygieny provozu tábora a poskytování první pomoci,
  • jídelníčky podle skutečného stavu.

Pořadatel tábora může s přihlédnutím ke specifikaci konkrétního tábora rozhodnout o zařazení dalších dokumentů potřebných k zabezpečení přípravy a chodu tábora mezi povinnou dokumentaci.

Pojištění

Česká rada dětí a mládeže zajišťuje v rámci svých služeb členským sdružením několik pojistných smluv. Jedná se o:

  • úrazové pojištění
  • cestovní pojištění
  • pojištění odpovědnosti za škodu

Členové YMCA v ČR získají bližší informace, znění pojistných smluv, formuláře a pokyny k uplatnění pojistné události získáte na YMCA v ČR - ústředí.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění slouží ke zmírnění následků úrazu. Pokud se tedy stane nějaký úraz (v České republice či v zahraničí), postižený dostane sjednanou částku či - v případě trvalé invalidity - její odpovídající část. Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde v době trvání pojištění při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností, které sdružení vykonávají v souladu se svým posláním - tedy např. na táboře. Pojištěnými jsou automaticky všichni účastníci a vedoucí, bez ohledu na to, zda jsou členy pořadatelské organizace.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění, resp. pojištění léčebných výloh v zahraničí, slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod. ČRDM uzavřela s Generali Pojišťovnou a.s. smlouvu o cestovním pojištění, na jejímž základě má klient po předložení průkazu člena sdružení možnost využít nabídku speciálních zvýhodněných tarifů. Není tedy pojištěn automaticky, musí navštívit pobočku Generali a sjednat si na konkrétní výjezd do zahraničí cestovní pojištění.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na dobrovolníky a zaměstnance členských sdružení ČRDM. Pojištěním jsou kryty škody na životě a zdraví a škody z nich vyplývající, poškození či zničení věci a škody z nich vyplývající, poškození a zničení věcí najatých nebo vypůjčených a na částečné náklady právní ochrany.

Automaticky jsou paušálně a zdarma pojištěni hlavní vedoucí tábora, ostatní vedoucí je možné dopojistit (uzávěrka každé čtvrtletí).

 

 

 

Stáhněte si

Popis souboruTypVelikost
Přehled právních předpisů - práce s dětmi a mládeží Adobe Acrobat 441,24Kb