01/2003

Nadace

Vydáno dne 01. 01. 2003 (2623 přečtení)
Nadace Civilia vznikla ze snahy nizozemských nadací pro střední a východní Evropu, začít a přispět k rozvoji demokratického procesu prostřednictvím podpory občanských aktivit, který se započal v 90. letech 20. století.

Zaměření nizozemských nadací určilo cíl, kam by finanční podpora měla být směřována. Byly a jsou jimi projekty v sociální a zdravotní oblasti a částečně také projekty v oblasti vzdělávání. Cílem Nadace Civilia je podporovat rozvoj nestátních neziskových organizací (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví), a to prostřednictvím finanční podpory na investiční náklady. Oblasti podpory: V sociální oblasti je podpora zaměřená na pomoc sociálně slabým, ohroženým a znevýhodněným skupinám. Jde o finanční podporu na vybudování a výstavbu nových domovů pro opuštěné děti, které nemají vlastní rodinu; domovy pro seniory na vybudování nových nízkokapacitních zařízení - domů pokojného stáří, pečovatelská centra pro seniory atp.; Domy na půli cesty - podpora vzniku zařízení pro dospívající a mladé lidi, kteří vyrůstali mimo rodinu v dětských domovech, ústavech pro mládež apod.; Azylové domy pro lidi bez domova, kde je program zaměřen na pomoci lidem v nouzi prostřednictvím podpory azylových a dalších zařízení pro bezdomovce a další potřebné; a Centra volného času - podpora drobných iniciativ, které se zaměřují na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Jde zejména o činnosti, které pomáhají předcházet kriminalitě, propadnutí závislostem a dalším rizikům. V oblasti sociálně-zdravotní je podpora projektů směřována na pomoc zdravotně postiženým, nemocným a závislým. Nadace finančně podporuje Komplexní program pro integraci lidí s handicapem v oblasti odstraňování bariér pro lidi se zdravotním postižením tak, aby mohli vykonávat běžné aktivity bez problému a mohli se tak začlenit mezi ostatní zdravou populaci; v oblasti Chráněných dílen - podpora rozvoje pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním a mentálním postižením a Chráněné bydlení - podpora výstavby samostatných bytových jednotek pro osoby s postiženími jako součást běžného bydlení. Cílem je dosažení samostatnosti a nezávislosti. Dále Nadace Civilia podporuje výstavbu denních center - tzv. Denní stacionáře pro děti a dospělé s nejrůznějšími typy postižení; Hospice - podpora vzniku nových nestátních zdravotnických zařízení, poskytujících služby a klidné, důstojné prostředí dlouhodobě nemocným; nové šance pro drogově závislé - program na podporu řešení drogové problematiky a léčby drogově závislých (kontaktní centra, centra pro drogově závislé, terapeutické komunity, chráněné bydlení). Oblast lidských práv a menšin je podporována nadací především v řešení otázek tolerance a respektování práv menšin. Cílem je finanční podpora projektů zaměřených na rozvoj Komunitních romských center - pomoc romským iniciativám, založeným na principech tolerance, šíření vzájemné spolupráce a podpoře romských kulturních aktivit. Žádosti o finanční podporu lze podat kdykoliv během roku na základě zpracování projektu, jehož náležitosti naleznete na www.civilia.cz nebo si je můžete vyzvednout v sídle Nadace Civilia - Jelení 15/196, Praha 1, 118 00, e-mail:nadace@civilia.cz V příštím čísle se dočtete o České národní agentuře Mládež, o jejím poslání, grantových uzávěrkách a programech či oblastech podpory. /připravil Pavel Hušek jr./

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]