01/2003

Zápis z jednání ÚV YMCA v ČR

Vydáno dne 01. 01. 2003 (3680 přečtení)
v sobotu 7. prosince 2002, od 9:30 v Praze, v Paláci YMCA, Na Poříčí 12

Přítomni: Lidmila Kadlečková, Stanislav Kadleček, Martin Čapka, Jiří Ludvík, Pavel Bureš, Miloš Vyleťal, Ladislav Pecina, Pavel Horký, Štěpán Hejzlar, Pavel Hlaváč, Jiří Měska, Michaela Veselá, Dana Putnová, Viktor Meca, Petr Heinzl, Filip Hušek, Michael Erdinger, Jan Opočenský, Kateřina Dolečková, Jan Hojný, Aladár Dančo, Jana Lyková, Ladislav Zvolánek, Tomáš Matuška Omluveni: Jaromír Čašek, Michal Abrahám, Jitka Lesczynská Hosté: Jaroslava Honsová - ÚV se sešel v rekordním počtu 24 členů. Po duchovním úvodu Miloše Vyleťala byly projednány následující body programu: - ÚV YMCA v ČR schválil zápis z ÚV 14.9.2002. - ÚV YMCA v ČR schválil, aby YMCA v ČR byla navrhovatelem projektu na vydání knihy J. Šimsy Úzkost a naděje a podílela se příspěvkem 15 000, což bude projednáno při schvalování rozpočtu na rok 2003. - ÚV YMCA v ČR přijal Oikumene - Akademická YMCA za kolektivního člena YMCA v ČR (všemi hlasy) a pověřil GS, aby s Oikumene - Akademická YMCA uzavřel smlouvu o kolektivním členství nejpozději do 15. 12. 2002. - ÚV YMCA v ČR uložil GS a předsedovi YMCA v ČR, aby důsledně dbali na dodržování schváleného rozpočtu a včas informovali ÚV o možných překročeních rozpočtu a jejich důvodech. - ÚV YMCA v ČR uložil GS předkládat se zprávou o čerpání rozpočtu i přehled závazků a pohledávek. - ÚV YMCA v ČR odsouhlasil odkup podílů v Paláci YMCA s.r.o. za podmínek uvedených ve smlouvách a s čerpáním peněz na tento odkup z fondu obnovy. - ÚV YMCA v ČR ustanovil pětičlennou komisi na výběr ředitele Paláce YMCA s.r.o. a jmenoval následující členy komise: Jiří Měska, Petra Otřísalová, Štěpán Hejzlar, Jana Žárská, a pověřil komisi, aby se doplnila o dalšího člena z řad YMCA v ČR. - ÚV YMCA v ČR pověřil statutární zástupce ustanovit Petru Otřísalovou nebo Miloše Vyleťala jednatelem společnosti Palác YMCA s.r.o. - ÚV YMCA v ČR pověřil pracovní skupinu a statutární zástupce YMCA v ČR vypracováním scénáře převzetí společnosti s vymezením konkrétní osobní zodpovědnosti. ÚV YMCA v ČR pověřil předsedu YMCA v ČR zajištěním převzetí společnosti Palác YMCA s.r.o. - ÚV YMCA v ČR uložil GS, aby rozeslal protokol o převzetí společnosti Palác YMCA s.r.o. všem členům ÚV YMCA v ČR do 31. 1. 2003. - ÚV YMCA v ČR ustanovil tříčlennou dozorčí radu. - ÚV YMCA v ČR pověřil statutární zástupce YMCA v ČR, pracovní skupinu a dozorčí radu společnosti Palác YMCA s.r.o. vypracováním mechanismů kontroly společnosti do 31. 1. 2003. - Do dozorčí rady byli zvoleni s nadpolovičním počtem hlasů 12 Miloš Vyleťal 18, Petra Otřísalová 17, Jaromír Čašek 15 a Filip Hušek 13. - ÚV YMCA v ČR vyčlenil ve výdajích v rozpočtu 2003 položku ve výší 130.000,-, která bude využita k řešení nájmu budovy v Hradci Králové. - ÚV YMCA v ČR schválil příjmovou část v rozpočtu na rok 2003. - ÚV schválil mandatorní výdaje v rozsahu předloženém v rozpočtu 2003. Ve výši 2.537.000,-. - ÚV YMCA v ČR schválil výdaje na provoz ústředí a orgánů YMCA v ČR celkem po úpravě v bodě 2c o 130.000,- na 3.421.000,-. - ÚV YMCA v ČR schválil snížení položky 100.000,- v bodě 3a na 0 a její převedení ji na rezervu v bodě 4. - ÚV YMCA v ČR schválil výdaje určené pro YMCA KČ v rozsahu 7.510.000,-. - ÚV YMCA v ČR schválil bod 4. rezerva výdajů v předloženém rozsahu 230.000,-. - ÚV YMCA v ČR schválil rozpočet fondu obnovy s uvedenými úpravami. - ÚV YMCA v ČR schválil rozpočet na rok 2003. - ÚV YMCA v ČR vzal na vědomí zprávu revizní komise. - ÚV YMCA v ČR schválil přijetí předloženého projektu na správu TZ Sázava a svěřil TZ Sázava do správy YMCA Praha. - ÚV YMCA v ČR uložil statutárním zástupcům předložit na příštím ÚV návrh všech tří smluv o svěření movitého majetku na TZ Veverská Bitýška, Vlčice a Soběšín. - UV YMCA v ČR schválil splátkový kalendář mezi YMCA v ČR a YMCA Team tak, jak byl předložen.

[.. Celý článek | Autor: externí .. ]
[..Pošli e-mail | Vytisknout článek ..]